سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ناهید آملی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، بخش تحقیق

چکیده:

کشت مخلوط یعنی کاشت دو یا چند گونه که در دوره ای از چرخه رویش بایکدیگرهمزمان هستند. به منظور بررسی امکان دستیابی به عملکرد های بالاتر، کشت مخلوط سیروکاهو به مدت 2 سال درایستگاه زراعی قراخیل صورت گرفت. دراین تحقیق رقم کاهو پیچ بابل اصلاح شده و سیرمازند به صورت خالص (تک کشتی) و کشت مخلوط پس از برداشت برنج انجام شد .کاهو به عنوان گیاه اصلی با روش تراکم معمول و با فاصله خطوط بیشترنشاءگردید و سیربه عنوان گیاه همراه به صورت سیر سبز با تعداد ردیف ها و فواصل بین ردیف متفاوت کشت شد. طرح آماری به کار رفته، بلوک های کامل تصادفی در چهارتکرار بود. این تحقیق عملکرد و اجزاء عملکرد درکشت خالص و مخلوط مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که به دلیل وجود سازگاری بین کاهو و سیر، درکشت مخلوط هماهنگی رشد وجود داشته است. که تیمار 2 ردیف سیر با فاصله 20 سانتیمتر بین ردیف های 50سانتیمتر کاهو بیشترین عملکرد را تولید نمود. با محاسبه (land equivalent ratio) LER یا نسبت برابری زمین 1/80 بدست آمد و مجموع عملکرد نسبی نسبت به کشت خالص افزایش یافته است. با توجه به نتایج بدست آمده، از این بررسی،کشت مخلوط کاهو و سیر سبز م یتواند با سود دهی کافی درعمل مورد استفاده سبزیکاران در مازندران قرار گیرد. از جنبه اقتصادی با توجه به برآوردهای به عمل آمده از هزینه ها و منافع طرح، یک ردیف سیر بین ردیف های 50 سانتیمترکاهو و همچنین 2 خط سیر به فاصله 20 سانتیمتربین ردیف های 60 سانتیمتر کاهو می توانند کشاورزان را در رسیدن به حداکثرسود و بیشترین بهره مندی از زمین نائل کنند.