سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهنام سپهرنیا – کارشناس بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان جنوب تهران
سیدرضا حسینی سده – سرپرست شبکه بهداشت و درمان جنوب تهران
فاطمه طباطبایی – کارشناس بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان جنوب تهران
محمدسعید صبرایین – کارشناس بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان جنوب تهران

چکیده:

اهمیت مطالعه حاضر از این حیث قابل بررسی می باشد که در حال حاضر در سطح کشور هیچ گونه اطلاع دقیقی از میزان تولید پسماندها در مراکز بهداشتی درمانی وجود ندارد و در سالهای اخیر به دلیل اهمیت ویژه بیمارستان ها و معضل دفع پسماندهای بیمارستانی کمتر به سایر مراکز بهداشتی درمانی پرداخته شده است.در این مطالعه با سه نوبت بررسی کمی پسماندهای تولیدی در مراکز بهداشتی درمانی که هر یک به مدت سه روز و در سه فصل مختلف انجام پذیرفت، اقدام به تعیین کمیت انواع پسماندها شد. این مطالعه در 25 مرکز بهداشتی درمانی تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان جنوب تهران و در سال 89 – 1388 صورت پذیرفته و متغیرهایی نظیر میزان تولید روزانه پسماندهای عادی و عفونی در مراکز بهداشتی درمانی و همچنین در واحدهای مختلف موجود در این مراکز بصورت وزنی و حجمی تعیین گردید. همچنین تعیین سرانه وزنی و حجمی تولید پسماندهای عفونی و عادی به ازای هر نفر مراجعه کننده به مراکز و واحدهای مختلف نیز مورد بررسی قرار گرفته و دانسیته پسماندها، تعداد مراجعه کنندگان، درصد پسماندهای عفونی در هر واحد و … نیز گزارش گردید. سرانه وزنی تولید پسماند در مراکز بهداشتی درمانی با توجه به تعداد مراجعه کنندگان به مراکز فوق در هر روز 41 گرم به ازای هر نفر بدست آمده است. از این میزان 22/5 گرم را پسماند عادی معادل 54% و 18/6 گرم معادل 46% را پسماند عفونی تشکیل می دهد. سرانه حجمی تولید پسماند نیز 0/07 لیتر پسماند عادی – شبه خانگی به ازای هر نفر مراجعه کننده در روز و 0/056 لیتر پسماند عفونی – خطرناک است. در مجموع نیز سرانه حجمی تولید پسماند 0/126 لیتر برای هر نفر از مراجعین به این مراکز بدست آمد. پسماندهای عفونی – خطرناک دارای دانسیته (Kg/m3) 329 و پسماندهای عادی – شبه خانگی (Kg/m3) 320 می باشند. میانگین دانسیته در کل پسماندهای تولید شده نیز (Kg/m3) 324 است. درصد پسماند عفونی در کل پسماندهای تولید شده در هر مرکز بهداشتی درمانی 45/4% از کل پسماندها بوده و درصد پسماندهای عادی54/6% است