سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ماندانا پوریاور – کارشناس مسئول آب وخاک شهرستان سرپلذهاب
سعید گوهری – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بوعلی همدان،
جبار خدامرادی – رییس اداره فنی وزیر بنایی شهرستان سرپلذهاب،
معصومه پوریاور – کارشناس ارشد شیمی تجزیه

چکیده:

رودخانه مرک یکی از شاخههای رودخانه قرهسو است که در جنوب غربی بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه و در منطقه رباط ماهیدشت قرار گرفتهاست. در این تحقیق ضمن بررسی کیفیت آب رودخانه مرک در محل سه ایستگاه دوآب مرک،خرس آباد و ماهیدشت جهت مصرف در بخش کشاورزی به بررسی امکان استفاده در سیستمهای آبیاری تحت فشار پرداخته ایم. بررسیها نشان میدهد کیفیت آب در محل ایستگاه دوآب مرک، با توجه به مجموع امتیازها دارای اثر مثبت معمولی و کیفیت آب در ایستگاه خرس آباد غیر موثر و در ایستگاه ماهیدشت دارای اثر منفی در حد مختصر در کاربرد سیستم آبیاری بارانی کلاسیک ثابت میباشند.کیفیت آب در محل ایستگاه دوآب مرک، دارای اثر خنثی و کیفیت آب در ایستگاه خرس آباد دارای اثر منفی در حد مختصر در ایستگاه ماهیدشت دارای اثر منفی در حد احتراز در کاربرد سیستم آبیاری قطرهای میباشند