سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیده روناک حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن، دانشگاه بیرجند
احمد آریافر – استادیار گروه مهندسی اکتشافات معدن، دانشگاه بیرجند

چکیده:

محدوده مورد مطالعه در شهرستان نهبندان، در فاصله 180 کیلومتری جنوب بیرجند واقع شده است. در این تحقیق به بررسی کیفی و طبقه بندی شیمیایی آب زیرزمینی در چاه های شرب پرداخته شده است. جهت انجام مطالعه از 20 حلقه چاه شرب در منطقه نمونه برداری شده و پارامترهای هیدروژئو شیمیایی شامل کاتیون های اصلی (K+ ,Na+, Mg2+, Ca2+) آنیون اصلی (Cl-, CO3-2, HCO3-, SO4-2)، هدایت الکتریکی (EC)، سختی کل (TH)، کل ذرات جامد (TDS) و pH مورد آنالیز قرار گرفتند. همچنین نمودارهای Durov و Stiff جهت تحلیل شیمیایی نمونه ها بکار گرفته شده اند. هدایت الکتریکی مقادیری مابین 1260 تا 15830 میکروزیمنس بر سانتی متر را دارا است. با توجه به نمودارهای Durov و Stiff ، نوع آب منطقه Na-Cl تشخیص داده شد. همچنین میانگین شاخص کیفی آب (AWQI) جهت بررسی بیشتر کیفیت نمونه های آب زیرزمینی محاسبه شد. نتایج نشان میدهد که چاه های W7 و W12 و W14 آلوده بوده و جهت شرب نامناسب تشخیص داده شده اند. از این رو چنین مطالعاتی در گسترش راه حل های مدیریتی صحیح آب در محدوده مورد مطالعه مناسب می باشند.