سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد فیضی – کارشناس ارشد آموزش و پرورش استان ایلام
حسین ضباحی – استادیاران گروهکشاورزی اکولوژیک دانشگاه شهید بهشتی
هادی ویسی – استادیاران گروهکشاورزی اکولوژیک دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

رودخانه سیکان یکی از شاخه های انتهایی حوزه ابریز رودخانه سیمره می باشد جهت پایه ریزی استراتژ ی ها ی مدیریتی اینده کیفیت فصلی آب رودخانه از نظر شرب برای روستاهای واقع در پیرامون این رودخانه مورد بررسی قرارگرفت. به این منظور خصوصیات کیفی اب درچهار فصل سال اندازه گیری شدند دامنه غلظت NH3 از ۰/۵۳ تا ۰/۵۵ در تابستان و بهارو از ۰/۱۹ تا ۰/۲۶ میلی گرم برلیتر در پاییز و زمستان متغیر بود که در تابستان و بهار بالاتر از حد مجاز برای اب اشامیدنی کمتر از ۰/۳ بود نیترات در حد مجاز برای اب قابل شرب بوده و در دامنه ۳/۷ تا ۷/۳ به ترتیب در پاییز و تابستان متغیر بود سطح فسفات بین ۰/۰۰۷ تا ۰/۰۳۲ بترتیب در زمستان و تابستان متغیر بود که در حد استاندارد فسفات جهت جلوگیری از مشکلات وابسته به اتریفیلکاسیون کمتر از ۰/۰۳۵ میلی گرم فسفر بر لیتر می باشد در پاییز غلظت سولفات بالاتر از استاندارد توصیه شده یعنی ۲۵۰ میلی گرم برلیتر بود.