سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدحسن شیحکی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع(مدیریت بهره وری سیستم) گروه تحصیلات تکمیلی، مرکز آموزش عالی امام جواد یزد
محمدعلی وحدت زاد – دکتری صنایع استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه یزد و رئیس مرکز آموزش عالی امام جواد(ع) یزد
محمدمهدی لطفی – دکتری صنایع استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه یزد

چکیده:

نظام اصلی انتقال آموزش پایه در خارج از خانواده آموزش ابتدایی است. از طرفی یکی از معضلات نظامهایآموزشی جهان عدم همخوانی بین کیفیت وکمیت خدمات آموزشی می باشد. از این رو پژوهش حاضر با هدفبررسی کیفیت خدمات آموزشی از نظر اولیای مدارس در نظام دوره ای دوره ی ابتدایی در شهر زاهدان بااستفاده از مدل سروکوال و با روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعه ی مورد مطالعه تمام اولیای مدارسابتدایی شهر زاهدان که به صورت دوره ای اداره می شوند می باشند. از این تعداد، با کمک روش نمونه گیریخوشه ای تصادفی و جدول مورگان 297 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ی استاندارد مدل کیفیت خدمات سروکوال بوده که پایایی آن با کمک آلفای کرونباخ انتظارات 0/752 و ادارکات 0/730 برآورد شده و روایی آن به کمک صاحب نظران و مدیران عالی آموزش و پرورش استان سنجیده و نتایج به کمک نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که از 5 فرضیه ی مورد بررسی فقط فرضیه ی پنجم «رضایتمندی در بعد همدلی اولیای مدارس» مورد تأیید قرارگرفت و وجود شکاف بین انتظارات و ادراکات دیگر ابعاد کیفیت خدمات آموزشی حکایت از عدم رضایتاولیای مدارس دارد. پیشنهاد می گردد برای کاهش شکاف بین ادراکات و انتظارات جامعه هدف، به نیازهایمادی ، منزلت اجتماعی ، آموزشی و مشاوره ای اولیای مدارس، مقاوم سازی و زیبا سازی فضاهای آموزشی وتجهیز مدارس با امکانات متناسب با نظام دوره ای توجه بیشتری بشود.