سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهره وجودی یزدی – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط،دانشگاه علوم پزشکی مشهد
معصومه دباغ زاده –
طیبه سپاهی –
عفت یدی –

چکیده:

به منظور بر رسی ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب شرب اتوبوسهای مسافربری وارد شده به پایانه مسافربری مشهد در یک دوره زمانی 3 ماهه، آب باقی مانده در مخزن آب آشامیدنی تعداد 90 اتوبوس در 5 گروه بر اساس مسافتی که طی کرده بودند مورد نمونه برداری قرار گرفت . دما، pH ، کلر باقیمانده، باکتریهای هتروتروف، ک لی فرمها و کلی فرمهای مدفوعی در هر نمونه بر اساس روشهای استاندارد تعیین شد . داده های به دست آمده در محیط SPSS با رویه GLM تجزیه و تحلیل آماری گردید . نتایج نشان داد که میزان کلیفرم مدفوعی، کل کلیفرم، باکتریهای هتروتروف به ترتیب در %23/3 ، %37/8 و 90 درصد نمونه ها بیش از حد استاندارد بود . میزان کلر باقیمانده در %80 درصد
موارد کمتر از حد توصیه استاندارد بود . مسافت طی شده توسط اتوبوس بر ویژگیهای باکتریایی آب آشامیدنی مخازن تاثیر معنی داری داشت ) ).0,05 >P تاثیر معنی داری برای عو املی مانند مخزن، شرایط تحصیلی راننده، گروه سنی، سابقه کار راننده با کیفیت باکتریایی آب مشاهده نگردید