سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش کشوری سلامت شیر از تولید تا مصرف و اهمیت تغذیه ای آن

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

سجاد پیرسا – ایران، ارومیه، دانشگاه ارومیه، دانشکده کشاورزی، گروه تکنولوژی و صنایع غذایی
محسن زندی – ایران، ارومیه، دانشگاه ارومیه، دانشکده کشاورزی، گروه تکنولوژی و صنایع غذایی

چکیده:

در این مطالعه کیفیت شیر و یا ترشیدگی شیر که ارتباط مستقیم با PH شیر دارد بررسی می شود. برای بررسی PH شیر نوع جدیدی از حسگرها ارائه می شود، این حسگرها که به صورت میکروفیبر های قابل حمل می باشند از سنتز نانو کامپوزیت های نقره- پلی پیرول بر روی فیبر های پلی استری تهیه می شوند. از سنتز شیمیایی نانوکامپوزیت نقره- پلی پیرول بر روی فیبر های پلی استری فیبرهای هادی تهیه می شود که می توان از آن در ساخت حسگر PH استفاده کرد. اساس پاسخ این حسگرها به PH شیر بر مبنای تغییرات مقاومت الکتریکی حسگر در حضور یون های H+ می باشد. یون های H+ در سطح حسگر باعث افزایش حفرات الکتریکی در سطح پلیمر شده که منجر به کاهش مقاومت الکتریکی می شود. رابطه خطی در محدوده ی PH 3 تا 7 بین غلظت H+ و مقاومت الکتریکی حسگر وجود دارد که بر این اساس می توان در این محدوده ی PH از روی مقاومت الکتریکی، PH شیر را محاسبه کرد. با توجه به اینکه کیفیت شیر با PH آن ارتباط دارد با تعیین PH شیر کیفیت و یا ترشیدگی شیر نیز تعیین می گردد.یافته ها:عکس های تهیه شده از سطح حسگر با استفاده از میکروسکوپ الکترون روبشی نشان می دهد کامپوزیت نقره- پلی پیرول سنتز شده دارای ساختار نانو در محدوده بین 30 تا 100 نانومتر می باشند. طیف گرفته شده از نانو کامپوزیت با استفاده از طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR) وجود نانوذرات نقره و نیز تشکیل پلی پیرول را تایید می کند. حسگر تهیه شده در ابعاد 2 سانتی متری به همراه مولتی متر استفاده شده قابل حمل می باشد. حسگر طراحی شده به تغییرات PH شیر در محدوده 3 تا 7 به صورت خطی پاسخ می دهد. کیفیت و ترشیدگی شیر با حسگر طراحی شده به راحتی قابل تعیین می باشد.بحث و نتیجه گیری:سنتز شیمیایی نانوکامپوزیت نقره- پلی پیرول بر روی فیبر های پلی استری فیبرهای هادی منجر به تهیه حسگر PH می شود که می توان از آن در محدوده PH 3 تا 7 برای بررسی کیفیت و ترشیدگی شیر استفاده کرد. حسگر طراحی شده ساده بوده و قابل حمل به مکان آنالیز نمونه می باشد.