سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر مرادی نژاد – مدرس مسئول مرکز آموزش علمی کاربردی شهید بابایی جهاد کشاورزی اراک و دانشجوی دکتری سازه های آبی دانشگاه لرستان

چکیده:

واقع شدن ایران در اقلیم خشک و نیمه خشک و فشارهای شدید وارد شده بر منابع آب تجدید پذیر در نتیجه وقوعخشکسالی های چند ساله اخیر و توسعه روزافزون شهرنشینی، امروزه استفاده بهینه از تمامی منابع آبی در دسترس از جملهفاضلابهای شهری و خانگی، مورد توجه قرار گرفته است . استفاده مجدد از فاضلاب در منطقه مورد مطالعه این تحقیق بهمنظور تأمین نیازهای روز افزون آب امر مهمی تلقی میشود. در زمان انجام این تحقیق پساب تصفیه خانه فاضلاب اراک پس ازتخلیه به کویر میقان به صورت تصادفی توسط کشاورزان پایین دست مورد استفاده قرار می گرفت. لذا به منظور جلوگیری ازتهدید بهداشت عمومی، آلوده شدن خاک، ورود آلایندهها به منابع آب و آلودگی محصولات کشاورزی لازم است استفاده مجددبه صورت برنامه ریزی و مدبرانه همراه با کنترل کیفی پساب در مبدأ صورت گیرد. در این پژوهش پساب تصفیه خانه فاضلابشهر اراک به منظور بررسی کیفیت و قابلیت استفاده آن در کشاورزی مورد مطالعه قرار گرفت. تحقیق حاضر توصیفی مقطعیبوده و نمونه برداری از پساب و انجام آزمایشها جهت تعیین کیفیت پساب و مقایسه با استانداردها صورت گرفت. نتایج نشان داد میانگین پارامترهای COD و BOD5 و DO به ترتیب 49/65 و 23/26 و 1/93 میلیگرم در لیتر و میانگین فلزات سنگین کادمیوم، مس و سرب به ترتیب 0/0564 و 0/08 و 0/512 میلی گرم در لیتر، میانگین کلیفرم کل و مدفوعی به ترتیب 878/882 و 379/5588 در 100 میلیلیتر و میانگین تعداد تخم انگل در لیتر 0/524 بوده است که با استاندارد سازمان محیط زیست ایران در زمینه استفاده مجدد از پساب در کشاورزی مطابقت داشته است. نتایج تحقیق نشان داد که پساب فوق محدودیتی برای استفاده در کشاورزی ندارد. گندزدایی پساب و پایش مداوم خروجی تصفیه خانه از نظر بر آوردن استاندارد استفاده از پساب در کشاورزی و هم چنین ارتقاء تصفیه خانه فوق ضروری می باشد .