سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا رازقی زاده – گروه فیزیک، دانشگاه پیام نور
محمود مرادی – گروه فیزیک، دانشگاه شیراز

چکیده:

در این مقاله با استفاده از نظریه ی تابعی چگالی وزنی که بوسیله ی کرتین و اشکرفت ارائه شد، انجماد مایع به کمک توابع همبسته ی مستقیم دو تایی با تقریب PY برای اولین بار RELK و PY-RELK در فضای فوریه مورد مطالعه قرار گرفته است. در این روش با استفاده از مکانیک آماری و مجموعه ای از تقریب ها ، گذار فاز مایع به جامد در حال تعادل بررسی می شود. نظریه تابعی چگالی وزنی از یک سیستم مرجع که دارای چگالی موثر است استفاده کرده و به دنبال معیاری برای تغییر دادن آن به سیستم غیر یکنواخت میباشد. موفقیت این روش درآن است که همۀ مرتبه های بسط تابعی انرژی آزاد اضافی در نظر گرفته میشود چگالی های فاز مایع، جامد و ثابت لیندمن را محاسبه و با مقادیر بدست آمده توسط شبیه سازی مونت کارلو MC مقایسه کردیم که نتایج PY-RELK در مقایسه با دیگر توابع همبسته مستقیم دارای توافق بیشتری است.