سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرزان فراز – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی تکتونیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ش
کورس یزدجردی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، گروه زمین شناسی
مهرداد رهنمایی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، گروه آب

چکیده:

حفرات و غارهای کارستی مشکلات متعددی را در زمان احداث سدها ایجاد میکنند لذا مطالعات دقیق نحوه توسعه کارست در سازندهای انحلال پذیر آهکی، جز اقدامات اولیه جهت آب بندی مطلوب سدها به شمار میروند. ساختگاه و پرده آب بند سد سلمان فارسی بر روی آهکهای کارستی سازند آسماری که دارای سیستم درزههای گوناگونی میباشد قرار گرفته؛ لذا با توجه به شناخت شرایط ساختاری و بررسی شکستگیها، عملیات درزه نگاری در 3 ایستگاه سطحی و 6 ایستگاه زیرسطحی (گالریهای اکتشافی) در محل سد صورت پذیرفت و دادههای اولیه توسط نرم افزار Dips تحلیل شدند. سه دسته درزه اصلی، حاصل برداشت ایستگاههای سطحی؛ دو دسته درزه اصلی، حاصل برداشت زیرسطحی ایستگاههای گالری جناح راست و دو دسته درزه اصلی، نیز حاصل برداشت زیرسطحی ایستگاههای گالری جناح چپ، میباشند. نتایج تحلیل استریوگرافیک و مشاهدات صحرایی حکایت از آن دارد که دسته درزههای اصلی 1J و 2J در هر دو جناح به صورت یک سیستم کلی با سوگیری مشابه عمل نمودهاند. این دو دسته درزه اصلی به صورت سیستمهای متقاطع شکل گرفتهاند و مناسبترین مکان برای توسعه کانالها و آبگذرهای دائمی بوده و در امتداد و محل تقاطع آنها پدیده کارست گسترش یافته است. بدین ترتیب با توجه به امکان ارتباط هیدرولیکی بین مخزن و کانالهای کارستی توسط دسته درزههای اصلی، باید تمهیداتی را هنگام حفاری گمانهها جهت تزریق سیمان اتخاذ نمود که پیشنهادها و نتایج بدست آمده در این مقاله میتوانند راهگشای جلوگیری از فرار آب و پیشگیریِ افزایش نفوذپذیری باشند.