سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی جریان و آلودگی هوا

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نفیسه پگاه فر – دانش آموخته دکتری هواشناسی
عباسعلی علی اکبری بیدختی – استاد موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
مریم رضازاده – دانشجوی دکتری هواشناسی، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و دانشگاه هرمز
مریم قرایلو – استادیار موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

بررسی توفان های گرد و غبار در منطقه ایران بویژه در سالهای اخیر بدلیل مخاطرات زیست محیطی موردتوجه ویژه ای قرار گرفته است. از این رو در این تحقیق سعی شده است تا با استفاده از پارامتر دید افقیvisibility) زمان توفان های گرد و غبار و فراوانی شدت آنها برای دو شهر کرمانشاه (بدلیل نزدیکی به چشمه های گرد و غبار) و تهران (بررسی چشمه های محلی) استخراج گردد. از این رو داده های هوای حاضر، کسر ابر و دید افقی در تعیین دوره و زمان توفان در دوره آماری ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ بررسی شد. نتایج نشان دادکه در این دوره آماری دو دوره توفان مهم ۴-7جولای ۲۰۰۹ و ۱۴-17سپتامبر ۲۰۰۸ که مر بوط به سالهای اخیر است، رخ داده است. از بین دو توفان، توفان ۱۴ -17سپتامبر ۲۰۰۸ برای این تحقیق انتخاب شد برای تحلیل همدیدی الگوهای جوی در بازه زمانی که دوره توفان را در بر گرفته باشد، از داده های باز تحلیل NCEP-NCAR استفاده شد. در ادامه الگوهای همدیدی پارامترهای ارتفاع ژئوپتانسیلی و دما در سطوح ۵۰۰ و ۸۵۰ میلی باری و پارامترهای باد و شاخص پتانسیل صعود هوا در سطح زمین بررسی شد.