سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدجواد محمدی – دانشجوی دکتری ،گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز، ایران
سارا خسروی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست . دانشگاه آزاد اسلامی . واحد علوم و تحقیقات خوزستان . گروه علوم محیط زیست، خوزستان . ایران
الهه زلفی – کارشناس ارشد آلودگی های محیط زیست ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان ، باشگاه پژوهشگران جوان ، اهواز ، ایران
حامد صاکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران

چکیده:

میگو یکی از آبزیان پرطرفدار مورد مصرف مردم می باشد وپرورش میگو نیز ازجنبه اقتصادی ووضعیت بازار صادرات جهانیحائز اهمیت است. درسال های اخیر پرورش میگو یکی از عمده ترین موضوعات تجاری تعدادی از کشورهای آسیائی گردیدهاست. این امر از میزان بالای تولید سرانه آنها وارزآوری کلان وسود مناسبی که این پیشه برای کشورهای تولید کننده داردمشخص می گردد. دراین تحقیق به منظور بررسی کیفیت آب ورودی وخروجی مزارع پرورش میگوی وانامی در منطقه چوئبدهآبادان، 3 ایستگاه انتخاب گردید که 2 ایستگاه برروی رودخانه بهمنشیر و 1 ایستگاه در زهکش خروجی قرار داشت. در طولاجرای پروژه به مدت 6 ماه (از اردیبهشت ماه تامهرماه) درسال 1390 نمونه برداری از فاکتورهای فیزیکی وشیمیایی آب، بهصورت ماهانه انجام شد. دراین بررسی پارامتر BOD در نمونه های گرفته شده از آب ورودی و خروجی بر اساس کتاباستاندارد انجمن بهداشت عمومی آمریکا با عنوان روش های استاندارد برای آزمایشهای آب و فاضلاب اندازه گیری شد . نتایجمطالعه حاضر نشان داد آنالیز آماری مقدار BOD اختلاف معنی داری را بین ایستگاه ها مختلف نشان می دهد. همچنین با توجه به نتایج محدوده تغییرات BOD درکل دوره برابر با 9/06-1/53 میلی گرم در لیتر می باشد. پارامتر BOD در طول این بررسی در حد مجاز بوده و استانداردهای آبزی پروری و زیست محیطی مورد مقایسه در پساب های خروجی مزارع تهدیدی برای محیط زیست به شمار نمی آید.