سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسن احمدی – استادیار گروه شهرسازی، دانشگاه گیلان، رشت
فرشید هاشم زاده قلعه جوق – دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی، دانشگاه گیلان، رشت

چکیده:

مسکن نخستین واحد جامعه، مهمترین واحد سکونت انسانها و همچنین نشاندهنده کوچکترین واحد طرحهای برنامهریزی میباشد. در ایران پس از جنگ جهانی دوم، مسائل متعددی موجبات افزایش سریع جمعیت و توسعه کالبدی مناطق شهری را همچون بسیاری از شهرهای جهان سوم فراهم آورد. تمرکز روزافزون جمعیت در شهرها، آنها را با مشکلات بسیاری از جمله تأمین مسکن مناسب روبرو کرده است. در چنین شرایطی و به منظور تضمین استحکام اقتصاد اجتماعی جامعه در راستای ارتقاء توسعه ملی، تهیه مسکن برای عموم مقولهای اساسی است. در این میان، شاخصهای مسکن به عنوان شالوده اصلی برنامه جامع بخش مسکن و نیز متغیرهای قابل اندازهگیری، از جایگاه ویژهای در امر برنامه ریزی مسکن برخوردار هستند. هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت موجود مسکن در شهر ارومیه و برنامهریزی آتی آن است که با توجه به شاخصهای بررسی شده، رویکرد حاکم بر آن کمی بوده و روش انجام آن به صورت تبیینی میباشد. در این راستا پس از مرور ادبیات و مفاهیم نظری مسکن، با بررسی و مقایسه تطبیقی شاخصهای کمی و کیفی مسکن ارومیه با نقاط شهری کشور، به شناخت وضعیت مسکن پرداخته شده و در ادامه اقدام به آیندهنگری در زمینه جمعیت و مسکن در افق 1405 گردیده و نهایتاً راهکارهایی به منظور برنامه ریزی مسکن شهری ارومیه با استفاده از مدل سوات(SWOT) ارائه شده است. نتایج پژوهش بیانگر پیشرفت و بهبود نسبتاً مناسب شاخص های کمی و کیفی مسکن در شهر ارومیه در مقایسه با نقاط شهری کل کشور طی دهه مورد مطالعه می باشد