سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زانیار گفتاری – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده:

در دنیای امروز یکی از مهمترین بحثهایی که حجم زیادی از زمان محققین را به خود اختصاص داده است مباحث مربوط به آب به عنوان حیاتیترین ماده بقای حیات انسان است. اهمیت آب تا بدان جا رسیده است که از آن برای تعیین خط فقر در جهان بهره گرفته میشود و سیاستمداران آب را با امنیت ملی کشورها پیوند زدهاند به درستی میتوان چنین گفت که آینده از آن کشورهایی است که از شرایط غنیتر منابع آب برخوردار باشند. با عنایت به جهانی بودن بحران آب لزوم برنامهریزی در حفظ و بقای آب کشور و استفاده بهینه از این منابع از مهمترین برنامههای توسعه هر کشور است. افزایش سریع جمعیت در دنیا و نیاز روز افزون بشر به فرآوردههای کشاورزی و دامی و منابع انرژی موجب شده است که تا حد امکان از هر قطره آب استفاده صحیح و بهرهبرداری کامل به عمل آید صنعت سدسازی در ایران، یکی از صنایع مهم کشور محسوب میشود. ایرانیان به دلیل کمبود آب و کاهش نزولات جوی، از دیرباز به این صنعت توجه خاصی داشتند. به طوری که ساخت سد، بند یا آبگیر بر اساس نیاز ساکنین هر منطقه و با توجه به شرایط جغرافیایی آن منطقه انجام میشد. با توجه به نقش حیاتی آب، در تمامی ادوار زندگی بشر و گسترش روز افزون جمعیت، بحران کمآبی قابل پیشبینی بوده و همواره کارشناسان را بر آن داشته تا با ارائه طرحها و شیوههای مهار آب، تلفات آن را کاهش داده و به سهولت در دسترس عموم قرار دهند.