سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آزیتا کوشافر – گروه محیط زیست، واحد اهواز،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز ،ایران
عماد مجدم – مهندس منابع طبیعی، رشته محیط زیست، عضو باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده:

منظوراز برنامه ریزی آبیاری،تعین زمان و مقدار مناسب آبیاری است. بی شک برنامه ریزی آبیاری بر پایه خصوصیات فیزیکی رطوبت خاک در افزایش تولید گندم در استان خوزستان تاثیر قابل توجهی دارد طبق نظر بزرگان علم آبیاری رساندن مقدار آب کافی در زمان لازم به گیاه هنری است به تجربه و آموخته آبیار بستگی دارد تحقیقات مختلف در جهان و همچنین در استان خوزستان نشان داده اساسی ترین عامل افزایش عمل کرد محصول گندم آبیاری درست است با ید به این نکته مهم توجه کرد که رفتار آبیاری در زمین های شور و غیر شور کاملا متفاوت هستنداستانه تحمل گندم به شوری در برخی منابع دیگر در استان خوزستان این حد می توان تا 8 دسی زیمنس بر متر در نظر گرفته شود درهر بارآبیاری،تقریباء700تا800مترمکعب در هکتار(70تا80mm)آب مصرف شود. ،زراعت گندم درنیمه جنوبی استان خوزستان به6نوبت آبیاری و درمجموع به 4000تا4500مترمکعب درهر هکتار(400تا450) mmآب نیاز دارد به همین دلیل در این مقاله در مورد آبیاری برای زراعت گندم در زمین های شور بیان شده است بیشتر لازم است مبحث آبیاری در زمین های شور مانند خاک های شور،شرایط ماندبی،انواع خاک های دارای بافت سنگین و نیمه سنگین و همچنین مراحل آبیاری اراضی شور در استان خوزستان بحث شده است.