سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنگره ملی علوم انسانی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

غلامرضا طالقانی – عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده:

با شروع قرن بیست و یکم و در حال حاضر جایگاه برنامه ریزی نظام آموزش عالی کشور در تحولات اقتصادی و اجتماعی جامعه بیش از گذشته قابل تعمق بوده؛به طوریکه به مثابه مدیریت چش م انداز فردا با افق های روشن تعالی خود امیدبخش آینده می باشد. ضمن ترسیم چالش ها و فرصت ها در این ارتباط روش تحقیق در این مقاله مطالعه اس نادی می باشد . ضمناً مسائل مطروح در بخش عدالت و فرصت های آموزشی، کنترل کیفیت مسائل اشتغال و بیکاری و همچ نین توزیع فرصت های شغلی و ارتقا با تمامی ابعاد و شکل و محتوای آن به مثابه مدیریت چشم انداز فردا به بحث گذاشته شده و در نهایت جمع بندی خواهد گردید