سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امید زمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
محمود صبوحی – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل
حامد قادرزاده – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه کردستان

چکیده:

با توجه به اهمیت زیر بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه، لزوم اجرای برنام هریزی در این بخش بر اساس اهداف متعدد ضروری است. در این مطالعه با استفاده از الگوی برنامهریزی آرمانی به تعیین الگوی بهینه کشت در سه ساختار و دو سطح اولویت، پرداخته شد. دادههای مورد نیاز به روش طبقهبندی تصادفی دومرحلهای، از ۳۰ روستا از توابع شهرستان سقز استان کردستان جمعآوری شد. نتایج نشان داد که با استفاده از برنامهریزی آرمانی، الگوی بهینه کشت با اولویت ساختار انرژی، بین الگوی بهینه کشت با اولویت اهداف اقتصادی و اهداف زیست محیطی قرار گرفته است. افزون بر آن الگوی بهینه کشت با اولویت اقتصادی بیشترین درآمد ناخالص را بدست میدهد و بیشترین نیرویکار را مورد استفاده قرار میدهد، همچنین این سطح اولویت بیشترین تاثیر مخرب بر محیط زیست را بر جای میگذارد