سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

آزاده دباغی – دانشجوی دکترای مدیریت صنعتی
منصور معظمی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت
سلمان کیمیاگری – کارشناس ارشد MBA دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

دستیابی به اهداف چشم انداز سازمان مستلزم برنامه ریزی برای حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب است درحالیکه گاهی سیاست های کلان تری نیز وجود دارد که حاکم بر سازمان قلمداد می شود و سازمان موظف به تبعیت و اجرای آنهاست مساله مورد پژوهش عدم وجود رویه ای جامع برای برنامه ریز ی است که ضمن در اختیار نهادن اطلاعات و داده های لازم و لحاظ نمودن محدودیتها، شکاف میان وضع موجود و وضع مطلوب تصویر شده درچشم انداز سازمان را در نظر گرفته و راهبردهای لازم برای کاهش این شکاف را ارایه نماید به اینمنظور در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل شکاف، وضعیت موجود و مطلوب تصویر و شکاف میان ان دو تبیین می گردد نظر به لزوم در نظر گرفتن جنبه های مختلف افزایش اگاهی و دانش نسبت به موضوع مورد بررسی استفاده از خرد جمعی و همچنین عدم امکان انجام تحلیل جامع با استفادها ز صرف از داده های کمی انجام پژوهشی کیفی – مصاحبه گروه کانونی، در ترکیب با روش تحلیل شکاف پیشنهاد شده است.