سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدهادی رضایی عصار – دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد بافق
حمیدرضا فخاری زاده – دانشگاه آزاداسلامی واحدبافق گروهبرق

چکیده:

در این مقاله مدلی جدید جهت برنامه ریزی بین واحدهای تولیدی یک سیستم ترکیبی نیروگاه بادی-پیل سوختی در محیط بازار برق ارائه می گردد که باعث فراهم کردن شرایط حضور موفق در محیط بازار برای تولیدکنندگان انرژی باد شده است . یدر سیستم ترکیبی نیروگاه باد -پیلسوختی یپیشنهاد ، مدلی جهت حضور بهینه در محیط بازار برق با بیشترین سود ممکن، با توجه به عدم قطعیت در تولید انرژی باد، ارائه شده است. در این مقاله ازالگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات برای بهینه سازی مدل پیشنهادی استفاده شده است . در پایان مدلی نمونه جهت اعمال نتایج حاصل از مدل پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفته است و به تحلیل نتایج پرداخته شده است . می نتایج نشان دهند که مدل ارائه شده روشی مناسب جهت بهره برداری از این سیستم ترکیبی می در محیط بازار باشد.