سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی صفری فارمد – گروه برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
حبیب رجبی مشهدی – شرکت توزیع برق استان خراسان رضوی مشهد، ایران

چکیده:

یکی از مسائل مهمی که شرکتهای توزیع در محیط رقابتی هر روز با آن مواجه می باشند، برنامه ریزی روزانه تامین انرژی می باشد. یک شرکت توزیع معمولا با خرید انرژی از بازار عمده فروشی تقاضای مشتریان (مصرف کنندگان نهائی ) را تامین می نماید. با در نظر گرفتن بارهای قابل قطع، شرکت توزیع دارای انتخابها و تعاملات بیشتری در بازار می باشد . شرکتهای توزیع در برنامه ریزی روزانه تامین انرژی خود با دو مسئله غیر قطعی تغییرات بار و نوسانات قیمت روبرو می باشند که این مسائل احتمال زیان ناشی از نحوه تصمیم شرکت توزیع برای برنامه ریزی تامین انرژی را به دنبال خواهند داشت و لذا شرکتهای توزیع در برنامه ریزی روزانه تامین انرژی خود با مسئله حداکثر کردن سود در محیط مبتنی بر ریسک مواجه هستند. در این مقاله هدف مطالعه برنامه ریزی یک شرکت توزیع برق در بازار روز بعد برای تامین انرژی روزانه در محیط رقابتی مبتنی بر ریسک با در نظر گرفتن بارهای قابل قطع می باشد . روش معرفی شده بر روی شبکه نمونه (شبکه توزیع برق مشهد) پیاده سازی شده و نتایج عددی آن ارائه گردیده است.