سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محمد اجزاء شکوهی – دانشیار گروه جغرافیا برنامه ریزیشهری دانشگاه فردوسی مشهد
زینب علیزاده – کارشناسی جغرافیا- برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد
سیدمحمد باخرزی – کارشناسی جغرافیا- برنامه ریزی شهری گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد

چکیده:

در جهان امروز رشد شتابان و از هم گسیخته شهری، نابرابریها را در زندگی شهرنشینان افزایش دادهو دسترسی آنان به زیر ساخت ها و خدمات شهری را با مشکل مواجه کرده است. عدالت فضایی بهعنوان رویکرد اصلی و دیدگاههای برابری در تحلیل توزیع خدمات شهری، ضرورتی اجتناب ناپذیر درمطالعات شهری هستند بویژه شهرهای امروزه در کشورهای درحال توسعه با توجه به رشد جمعیتشهرنشینی مستمر، بیش از هردوره دیگر نیازمند توجه به برقراری عدالت فضایی در برخورداریمطلوب از خدمات مختلف شهری می باشد. از مهمترین خدمات در شهر و اساسی ترین نیازها نه تنهادر نقاط شهری بلکه برای همه مردم، دسترسی به خدمات بهداشتی- درمانی است، زیرا جامعه و شهرسالم، شهروند سالم را میطلبد، تا به مقصد رشد و بالندگی برسد. در این تحقیق سعی شده است تا بابررسی منابع نظری و اسنادی، به جنبه هایی از عدالت فضایی و اجتماعی در شهرها و الزامات مربوط بهتوزیع فضایی عادلانه خدمات بهداشتی – درمانی بر مبنای استاندارها و ضوابط دسترسی و کاربریموجود بپردازد.