سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سارا محتشمی – گروه برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
حبیب رحبی مشهدی – گروه برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

با توجه به نوسانات قیمت حامل های انرژی در بازار های مختلف انرژی، تجدید ساختار صنعت برق، توجه به مسئله محیط زیست و همچنین محدود بودن منابع اولیه انرژی، مسئله بهینه سازی مصرف انرژی از اوای ل دهه گذشته به عنوان یک مسئله کلیدی مورد توجه قرار گرفته است. از اینرو برنامه ریزی هماهنگ و نگاه جامع به بخش انرژی به عنوان یک راهکار اساسی مطرح می باشد. به عبارت دیگر داشتن نگاه بخشی در سیاست گذاری و عدم توجه به تاثیر متقابل حامل های مختلف انرژی در برنامه ریزی و بهره برداری افزایش هزینه ها و عدم استفاده بهینه از منابع اولیه را به دنبال داشته است. این مسئله به عنوان یک ضعف بزرگ در برنامه ریزی توسعه کشورهای مختلف به ویژه کشور های در حال توسعه به چشم می خورد. در این مقاله مسئله برنامه ریزی هماهنگ انرژی در نگاه کلان مورد مطالعه قرار گرفته و سپس بطور دقیقتر به مسئله برنامه ریزی انرژی در بخش برق با در نظر گرفتن تاثیر سایر بخش ها مانند شبکه گاز، قیمت حامل های اولیه انرژی و غیره پرداخته می شود. مسئله مدلسازی تقاضا برای انرژی تشریح شده و نرم افزار LEAP بدین منظور معرفی و در حل یک مطالعه موردی در چندین سناریو مورد استفاده قرار می گیرد.