سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی جمالی نژاد – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان
جعفر کریمی – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور تهران

چکیده:

شهر دانش محور شهری است که هدف آن رسیدن به توسعه دانایی محور است که این مهم از طریقایجاد، تقسیم، به روزرسانی و سنجش مستمر دانش انجام میپذیرد. این پژوهش نیز در این راستا و براساس روشی تحلیلی-توصیفی و بهره گیری از منابع موجود در این زمینه و استفاده از مدل راهبردیSWOT به تدوین استراتژی ها و راهبردهای اساسی در زمینه دانش محوری در اصفهان اقدام نموده است. نتایج بیانگر آن بودند که؛ فراهم شدن زیرساخت های دسترسی به شبکه های اطلاعاتی با بهره مند شدن از امتیاز وزنی 0/54 در جایگاه نخست نقاط قوت، فقدان برنامه ریزی راهبردی در بخش علم و فناوری با امتیاز وزنی 0/368 در جایگاه نخست ضعف ها، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و اینترنت با امتیاز وزنی 0/592 بالاترین امتیاز وزنی را داشته و در مرتبه اول فرصت های موجود و تناسب کم نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی با نیازهای علمی و نوآوری اصفهان با امتیاز وزنی0/448 در جایگاه نخست تهدیدها قرار دارد. در این زمینه مهم ترین راهبردهای اساسی را نیز میتوان، ارائه یک چهارچوب اساسی در گسترش فناوری اطلاعات و اینترنت در سطح جامعه به طورمتوازن و هماهنگ، تأسیس و توسعه هر چه بیشتر مراکز رشد علمی و پارک های علم و فناوری درسطح جامعه و تلاش در راستای ایجاد جامعه ای دانش محور برای نیل به جامعه ای توانمند و کوشا وتلاش برای ایجاد تناسب میزان نیاز و تولید نیروهای تحصیل کرده در اصفهان و استفاده بهینه ازنیروهای جوان تحصیل کرده برای نیل به اهداف اساسی توسعه و پیشرفت، بیان کرد.