سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیرحسین زارع نیستانک – دانشگاه اصفهان
رحمت الله هوشمند – دانشگاه اصفهان
معین پرستگاری – دانشگاه اصفهان

چکیده:

ماهیت ناقص تولید نیروگاه ها ی باد ی، موجب افز ایش هزینه عدم تعادل و ریسک نیروگاه ها ی باد ی در بازار برق می شود. در این مقاله استراتژ ی بهینه ی مشارکت مجموعه نیروگاه های بادی و تلمبه ای – ذخیره ای در بازار برق معرف ی گردیده است. هدف از این برنامه ریزی دست یابی به ماکز یمم سود و حداقل ریسک می باشد. به ای ن منظور نیروگاه ها ی تلمبه ای – ذخیره ای در بازارهای توان و ذخیره شرکت کرده و موجب کاهش ریسک مجموعه جهت مشارکت در بازار برق می شود. استراتژی پیشنهاد شده بر روی نیروگاه ها ی باد ی و تلمبه ای – ذخیره ای سیستم استاندارد 118 باس IEEE تست گردیده است. بررسی نتایج سود و ریسک در شرایط عملکرد هماهنگ و مستقل، مؤید افزایش سود مجموعه نیروگاه ی در عملکرد هماهنگ می باشد.