سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد مهدی حسینی بیوکی – دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
مهدی زارعیان جهرمی – دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
سجاد جشفر – دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
مسعود رشیدی نژاد – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مقاله به بررسی برنامه ریزی همزمان توسعه تولید و شبکه انتقال با استفاده از تئوری بازی پرداخته شده است . با توجه به بحث تجدید ساختار در صنعت برق و جدا شدن نهادهای تصمیم گیر در مورد توسعه تولید و توسعه شبکه انتقال، ضرورت هماهنگی بین متصدیان تولید و متصدیان انتقال بیشتر رخ می نماید. در این مقاله تعادل کارنو به منظور شبیه سازی رفتار دو بازیگر بازار برق به کار گرفته شده است و استراتژی تعادلی بین این دو به دست آمده است. استر اتژی به دست آمده به یک مدل 6 شینه نمونه اعمال شده است که نتایج به دست آمده حاکی از کارآمدی روش پیشنهادی می باشد.