سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عبدالرضا خدری – کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزیدرسی از دانشکده علومتربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
علیرضا کریمی وکیل – دانشجوی دکتری رشته مشاوره دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

پیچیدگی کار و تنوع ویژگی های منحصربه فردی که امروزه در جوامع مختلف بشری وجود دارد لزوم و اهمیتبرنامه ریزی را بیش از پیش آشکار کرده به حدی که کمترجامعه ای را می توان یافت که برای ادارهی امورمختلف آن از برنامه ریزی استفاده نشود در سطح کلان برای تحقق اهداف درازمدت یک کشور لزوم یکبرنامه ریزی جامع که در آن کلیه نیازمندی ها و منابع تأمین آنها رعایت شده باشد از ضروریات است. برنامه-ریزی به عنوان مهمترین وظیفه ی مدیران در تناسب با دیگر وظایف آنان می باشد. در برنامه ریزی مدیران،اهداف را تعیین و راهکارهای مختلف را برای نیل به اهداف مشخص و بهترین آنرا برمی گزیند. اسلام دینیاست که در همه ی زمینه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برنامه دارد. خداوندمتعال هیچ موجودی را بدونداشتن هد ف و برنامه خلق نکرده است و برای همه ی موجودات هم، جهت زندگی برنامه دارد. هرگز هیچعاقلی نمی تواند ادعا کند که گردش زمین، آسمانها و نوع زندگی و حیات بشر و دیگر موجودات، براساس یک تصادف و یا اتفاق پیش بینی نشده صورت می گیرد. بلکه همه ی این موارد حکایت از این دارد که این نظم، دقت و ظرافت براساس یک برنامه ریزی حساب شده است.