سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد علی طوبایی – کارشناس ارشد MBA سازمان صنایع دریایی- گروه شناورها یاثر سط
حمید جوادی – کارشناس ارشد مکانیک ، سازمان صنایع دریایی – گروه شناورها ی اثر سطحی
محمد ایزدی – کارشناس صنایع ، سازمان صنایع دریایی- گروه شناورها یاثر سطحی

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق برنام هریزی و مدیریت صحیح بر منابع انسانی شاغل در صنایع دریایی بوسیله م یباشد. « بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی و نگهداشت کارکنان صنایع دریایی » این تحقیق به شیوه پیمایشی صورت گرفته و جهت آزمایش فرضیات تحقیق از پرسشنامه استاندارد استفاده و بین نمونه آماری به تعداد 100 نفر از « مقیاس سنجش نگرش شغل یابعاد انگیزاننده–بهداشت هرزبرگ » کارکنان صنایع دریایی توزیع گردید و در پایان بعد از جمع آوری پرسشنامه ها و تجزیه و تحلیل آماری بر روی آنها به نتایج مهمی دست یافتیم ،که م یتواند در راستای هدف فوق مسؤلین محترم صنایع دریایی را یاری نماید. روشهای آماری به کار برده شده در تحقیق فوق به دو قسمت: آمار توصیفی متغیرها در قالب جداول فراوانی و آزمون فرضی هها از روش آماری استنباطی همچون همبستگی پیرسون، رگرسیون یک متغیره، آزمون F آزمون T و تحلیل واریانس تقسیم می شود.