سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید مهذب ترابی – شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

چکیده:

در بند ۱۱ ردیف ۲ فصل چهارم برنامه سوم توسعه کشور بعنوان سیاست استراتژیک توصیه گردیده است که اداره شرکتهای توزیع و تولید بصورت غیردولتی صورت پذیرد . همچنین در بند د ماده ۴ فصل چهارم نیز آمده است که به وزارت نیرو اجازه داده می شود، بخشی از تأسیسات و دارائی های شرکتهای برق منطقه ای و آب و برق خوزستان در ولتاژ توزیع را به شرکتهای توزیع برق به برق منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان تعلق گیرد . (۱) جهت نیل به اهداف فوق، صنعت برق با چالشها و تگناهائی از قبیل انحصار، بحث مالکیت، فقدان راهبرد مناسب، سرمایه گذاری کلان و ساختار نامناسب تعرفه روبرو می باشد . هر چند که در چند ساله اخیر بحث ها و عملکردهائی در زمینه خصوصی سازی و یا مشارکت بخش غیر دولتی در اداره صنعت برق، خصوصاً بخش توزیع با عنوان کلی اصلاح ساختار صورت پذیرفته و موفقیت هائی نیز کسب گردیده است . لذا تداوم مؤثر این عملکردها و نیل به اهداف برنامه سوم، مستلزم تدوین و تبیین روشن تری از وضعیت موجود بخش توزیع برق، شناسایی چالش ها و تنگناها و ارائه روشهای اجرائی منطبق بر سیاستهای استراتژیک برنامه و اداره غیر دولتی و خصوصی سازی می باشد . در این مقاله، ابتدا بحث های کلی از خصوصی سازی مطرح و سپس با تشریح محدودیت ها و چالش های موجود در بخش توزیع، راه کارهای اجرائی مناسب برای نیل به اهداف برنامه پیشنهاد می گردد .