سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مصطفی محمدی – شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران (صانیر)
مهدی سبک رو – شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران (صانیر)
مجتبی امیری – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ایران

چکیده:

برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی یکی از مسئولیتها ی اصلی سازمانها برای بهرهگیری هر چه بیشتر از سرما یه ها ی انسانی است . ای ن سرما یه ها ی انسان ی یک ی از مهم تر ین شایستگیهای اصلی سازمان به شمار میروند و برنامه ریزی نحوه بکارگیری آن در افق بلندمدت نقش بسزایی در موفقیت سازمان خواهد داشت. در شرک تهای هلد ینگ ای ن برنامه – ریزی استراتژیک منابع انسانی تفاوتهای عمده با شرکتهای عادی دارد. توجه به این تفاوت ها در صنعت برق که از یک سوی از صنایع پیشرو در ایران و دارای تعداد زیادی شرکت هلدینگ می باشد و از سوی دیگر در حال گذار از ساختار دولتی به ساختار خصوصی می باشد ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله خلاصه ای از روند تغییر ساختار در صنعت برق، اصول برنامهریزی استراتژ یک، برنامه ری زی منابع انسانی و ویژگیهای شرکتهای هلدینگ مورد مطالعه قرار گرفته است. در انتها نیز پیشنهادها ی کاربرد ی در زمینه برنامه ریزی استراتژیک منابع انسان ی با تاکی د بر تفاوتها ی شرکتهای هلدینگ و شرکتها ی عاد ی در صنعت برق ،ارائه شده که در صورت اجرای مناسب، م یتواند زمینه ساز بهبود جدی در سیاستگذاریهای مر تبط با منابع انسان ی درشرکتهای هلدینگ این صنعت باشد.