سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدحسین شمشیری – استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه ول

چکیده:

اطلسی،استرس شوری،استرس خشکی کلروفیل و کارآیی مصرف آب، گیاهان اطلسی در معرض 4 سطح شوری S4,S3,S2,S1 ( به ترتیب 3/1,5/5, 0/5 و 5/5 دسی زیمنس برمتر) و 4 دور آبیاری I4,I3,I2,I1(به ترتیب 3,7,10 و 14 روز) به مدت 4 هفته قرار گرفتند. استرس خشکی سبب کاهش ارتفاع و تعداد برگ بویژه در تیمار I4 گردید در حالیکه شوری تاثیر اندکی بر این پارامترها داشت. محتوای کلروفیل a،b ومجموع کلروفیل بجز در مورد I4, تحت تاثیر تیمارهای خشکی و شوری تغییری نکرد. وزن تازه و خشک نمونه ها عموماً تحت تاثیراسترس های خشکی کاهش یافت بطوریکه در صد گیاهان زنده مانده در تیمارI4 و درپایان آزمایش تقریباً صفر بود در حالیکه شوری تاثیر چندانی در این ارتباط نداشت. کارآیی مصرف آب نیز در مجموع تحت تاثیر تیمارهای شوری و خشکی کاهش یافت. بر اساس نتایج بدست آمده ، اطلسی را می توان جزو گیاهانی که مقاومت نسبی به شوری و خشکی دارند طبقه بندی کردهرچند مقاومت این گیاه نسبت به شوری به مراتب از خشکی بیشتر است.