سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنگره ملی علوم انسانی

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

محمدرضا بهرنگی – استاد دانشگاه تربیت معلم
سیمین حسینیان – دانشیار دانشگاه الزهرا(س)

چکیده:

در پیشینه تدریس و یادگیری، اصطلاحات گوناگون و گیج کننده ای برای مفهوم مقاصد بیان شده است؛ به طور مثال، وارینگ ( 1999 ) و پتی ( 1998 ) هدف های رفتاری آموزشی و پر ور ش و پیامد های یادگیری را در معنای مشابه برای مقاصد به کار می برند. هدینگتن ( 2000 ) هدف های رفتاری (آنچه معلم می خواهد در تدریس خودارائه دهد) را ازپیامدهای یادگیری (آنچه شاگرد در واقع یاد گرفته) متمایز می سازد. پتی عنوان هدف های مشخص اسمارت رادر معنای مشابه برای ستانده به کار می برد که هر حرف آن درانگلیسی به ترتیب به معنای مشخص، قابل سنجش، مقبول،واقعی ومحدود به زمان می باشد. برای طراحی پیشرفت شاگرد با نیازهای ویژه در رسیدن به پیامد اسمارت، عبارت هدف نشانه شده را در اغلب اوقات به کار م یبرند. رابرت م یگر از چهار حرف الفبای زبان انگلیسی یعنی ABCD که هر حرف نشان دهنده یک اصطلاح برای توصیف هدف رفتاری است، استفاده می کند. معادل این چهار حرف در زبان فارسی کلمه مرشداست که هر حرف آن برگرفته از اول کلمات مخاطب یعنی شاگرد، رفتار، شرایط و درجه مناسب برای یادگیری یک مفهوم درسی است. از سال 1964 تاکنون نویسندگان بسیاری از طبق هبندی هدف ها سخن گفته اند. طبقه بندی هدف های مشخص در نتیجه گردهمایی معاونان آموزشی دانشگاه های معتبر آمریکا در سال 1956 توسط بنیامین بلوم در سه حیطه شناختی (مهارت ها و توانمندی های عقلی)، عاطفی (ارزش ها و نگر شها) و روان حرکتی تدوین و معرفی شد. هدف های مشخص به رفتارهای قابل مشاهده و نه تدریس چند برابر « هدف درحال حاضر » می سازد. این مقاله به منظور کاهش این پیچیدگی، اصطلاح را برای هدف « هدف فراحال میان مدت » را برای هدف کوتاه مدت رفتاری و ر ابرای منظور انتخاب کرد ه، از آن در « هدف فراحال بلند مدت » جزیی و بسترسازی افزایش اثربخشی یادگیری با کاهش موانع ادراک متقابل از مقاصد برنامه ریزی محتوای کتاب های درسی، تدریس استاد و یادگیری دانشجویان استفاده می کند. براساس الگویی معرفی شده م یتوان ارتباط بین ادراک استاد از محتوای درس، ادراک او از یادگیری در موقع تدریس و ادراک شاگردازمحتواو روش یادگیری را همساز نمود. درک متقابل این عناصر موجب کاهش ابهامات و نزدیکی بین آنها و افزایش اثربخشی آموزشی می شود