سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد حاجی شمسایی – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه فردوسی مشهد
مرتضی رزم آرا – دکتری پترولوژی، عضو هیئت علمى دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

ژئوترمومترهای الیوین و اسپینل و نیز دو نوع پیروکسن در پریدوتیت های اسپینل دار سیاه کوه در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. داده های ژئوشیمیایی و مطالعات پترولوژیک نشان داد که اسپینل ها از نوع اسپینل های نوع گوشته ای می باشند ولی مقدار اتمی کاتیو نNaدر براب رCr نشان داد که پریدوتیت ها از نوع پریدوتیت هایII و I گوشته ای می باشند. الیوین های اولیه سیاه کوه با اسپینل های کروم دار همراهی می شوند. بنابراین عناصر قابل تبادل حساس به درجه حرارت بین این دو فاز می توانندبه عنوان ترمومتر مورد استفاده قرار گیرند. در این تحقیق، آلومینیوم کالیبره شده قابل تبادل بین الیوین ها و اسپینل ها مورد مورد استفاده قرار گرفت. این روش دماسنجی به کمک آنالیزهای Al موجود در الیوین ها حاصل می شود که از آنالیزهای مایکروپروب بدست می آید.