سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا رضوانیان – گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
حسنیه صفی اریان – گروه مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه پیام نور همدان
صبا رضوانیان – دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
دانیال یزدانی – گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه شیروان

چکیده:

الگوریتم رقابت استعماری ICA از نظریه های تکامل سیاسی – اجتماعی الهام گرفته است که در زیرمجموعه ی الگوریتم های تکاملی دسته بندی می شود دراین الگوریتم راه حلهای فضای مسئله به صورت کشورهای استعمارگر و مستعمره در نظر گرفته می شود و کشورهای استعمارگر به همراه کشورهای مستعمره به جستجوی نقاط بهینه برای حل مسائل بهینه سازی می پردازند الگوریتم اولیه از ضعف عدم تعادل مابین جستجوی سراسری و محلی برخوردار بوده است که تا بحال پیشنهادات مختلفی نیز برای بهیود این الگوریتم ارائه شده است دراین مقاله استفاده از قدرت خودتطبیقی عملگر جهش در استراتژی تکامل ES در ترکیب با الگوریتم رقابت استعماری پیشنهاد شدها ست درواقع در روش پیشنهادی با اضافه شدن عملگرجهش تلاش شده است تا بصورت تطبیقی از افتادن در بهینه های محلی جلوگیری شود و دقت راه حلهای بدست آمده افزایش یابد. نتایج شبیه سازی حاکی از آن است که الگوریتم پیشنهادی توانسته است بطور نسبی سرعت همگرایی و دقت در راه حلهای بهینه را در مقایسه با الگوریتم رقابت استعماری و استراتژی تکامل به خوبی بهبودبخشد.