سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هفتمین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا میرمحمدی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سعادت پورمظفری – تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، گروه مهندسی کامپیوتر

چکیده:

معماریهای مختلفی برای پیادهسازی سختافزاری الگوریتم رمز منحنی های بیضوی پیشنهاد شده است که هدف آنها بالا بردن کارایی وسطح امنیت می باشد. افزایش کارایی یعنی در عین بالا بردن سرعت پردازش به فضای مصرفی نیز توجه کردهاند. در بسیاری از معماری ها ی مطرح در الگوریتم رمز منحنی های بیضوی، الگوریتم ضرب پیمانه ای مونتگمری با استفاده از جمع کنندهCSAبکار برده می شود..در این مقاله برای بهبود الگوریتم رمز منحنی های بیضوی از الگوریتم بهبود یافته مونتگمری با بکارگیری جمع کننده سریع که ازCSA نیزمناسبتر میباشد،استفاده شده است. این روش علاوه برکاهش تاخیر ( افزایش سرعت پردازش) فضای مصرفی را نیز کاهش داده وکارایی بیشتری حدود ۱۸ % در مقایسه با معماریهای قبلی دارد