سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی ناصری – دانشگاه امام حسین (ع)
حمید مرادی موفق – دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده:

در سال ۲۰۰۵ ، سه نفر به اسامی لی، هوانگ و یانگ یک طرح امضای کور بر پایه لگاریتم گسسته ارائه کردند. این امضا خصوصیات غیر قابل ردگیر بودنو عدم ارتبا طپذیر بودن را برآورده م یکند. در این مقاله یک حمله به این طرح طراحی می شود به طوریکه در این حمله متقاضی امضا، تنها با اجرای یک بار پروتکل امضا با امضا کننده، م یتواند بیش از یک امضا معتبر بدستآورد و این یک خاصیت مهم امنیتی امضا کور را نقض م یکند. بنابراین اثبات می گردد امضا ی مذکور نا امن است.در نهایت با ارائه یک راهکارمناسب امنیت امضای مذکوردر برابر حمله ارایه شده تامین می گردد.