سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید ایران منش – هسته پژوهشی سیستمهای قدرت، گروه مهندسی برق ، دانشکده فنی و مهندسی دا
مسعود رشیدی نژاد – هسته پژوهشی سیستمها
ملیحه مغفوری فرسنگی – هسته پژوهشی سیستمهای قدرت، گروه مهندسی برق ، دانشکده فنی و مهندسی دا
حسین فرهمند – هسته پژوهشی سیستمها

چکیده:

تجدید ساختار در صنعت برق با هدف تصحیح در مبادله انرژی الکتریکی شکل گرفته است. این امر باعث بوجود امدن بستری جهت تعامل بین عوامل اقتصاد و مسائل تکنیکی سیستم قدرت گردیده است. از جمله این مسائل می توان بهتراکم خطوط انتقال اشاره کرد. یکی از عوامل عمده در مدیریت تراکم خطوط انتقال استفاده از ادوات FACTS به منظور کاهش تراکم است. در مقاله حاضر سعی شده با جایابی بهینه یکی از این ادوات ، تراکم خطوط موجوددر سیستم موردمطالعه بهبود یابد،نتایج مربوط به اعمال روش پیشنهادی به یک سیستم نمونه ای 9 شینه IEEE گویای این مطلب است.