سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هفتمین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نوید امام دوست – مرکز امنیت شبکه شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف
محمدصادق دوستی –
رسول جلیلی –

چکیده:

تاکنون حملات مختلفی به پروتکلهای گمنامی مطرح شده است. غالب این حملات با بهرهگیری از یک ضعف در طراحی و یا پیادهسازیِ پروتکل،سعی در کاهش میزان گمنامی دارند. با معرفی حملهی افشا و همچنین گونهی آماری آن، مشخص شد که یک مهاجم بدون توجه به مکانیزم داخلی پروتکل گمنامی و فقط از طریق مشاهده قادر است از میزان گمنامی فراهم شده بکاهد. گلوگاه این حملات، تعداد مشاهدات مورد نیاز برای رسیدن به نتیجهی مناسب است. در مقالهی حاضر از یک سو فرضیات حملهی افشای آماری را واقعیتر م یکنیم، و از سوی دیگر با بکارگیری دانش پسزمینهای دربارهی الگوی رفتار کاربران، تعداد مشاهدات مورد نیاز برای رسیدن به نتیجهی مناسب را کاهش م یدهیم