سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید شیرمحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد
فخرالدین اشرفی زاده – استاد – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد
سیدمحمود منیرواقفی – دانشیار – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد

چکیده:

لایههای اکسید آلومینیوم که بوسیله فرایند آندایزینگ روی فلز ایجاد میشود، از مقاومت سایشی خوبی برخوردارند اماخواص اصطکاکی آنها نامطلوب است و ضریب اصطکاک بالایی دارند. جهت بهبود رفتار اصطکاکی می توان از ذراتروانکار جامد در پوشش استفاده کرد. در این پژوهش پوشش اکسید آلومینیوم آندی ضخیم (آندایز سخت) در دو حالت معمولی و کامپوزیتی با ذرات روانکار جامد (پلیتترافلورواتیلن) ایجاد شد. آن دایزینگ در ولتاژهای بالا با استفاده از الکترولیت اسید سولفوریک روی زیرلایهای از آلیاژ آلومینیوم 5083 انجام شد و سپس رفتار تریبولوژیکی پوششها مورد بررسی قرار گرفت. پوششها توسط آنالیز پرتو ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی ارزیابی شده و سختی آنها بوسیله میکروسختی سنجی اندازهگیری شد. رفتار سایشی و ضریب اصطکاک نمونهها توسط دستگاه پین روی دیسک درشرایط خشک ارزیابی شد.یافتههای آزمایشگاهی حاکی از نرخ سایش کمتر فیلم اکسید آندی سخت نسبت به زیرلایه آلومینیومی بود؛ ضریب اصطکاک پوشش آندی با افزودن فاز دوم کامپوزیتی کاهش یافته به مقدار متوسط 0/2میرسد. بررسی های ساختاری نشان داد که مکانیزم کاهش ضریب اصطکاک قرار گرفتن فیلم نازکی از پلی تترافلورواتیلن بین پین و پوششاکسید آلومینیوم است