سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن عباسی بهارانچی – دانشجوی دکتری مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
فتح اله کریم زاده – دانشیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان.
محمدحسین عنایتی – دانشیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان.
سیده راضیه انوری – دانشجوی دکتری مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان.

چکیده:

در این تحقیق از فرایند اصطکاکی اغتشاشی به عنوان روشی برای بهبود خواص نزدیک به سطح قطعات متالورژی پودر آلومینیوم استفاده شد. برای این منظور در ابتدا پودر آلومینیوم در فشار225MPa فشرده و در دمای 550 درجه سانتیگراد به مدت 20 دقیقه سینتر شد. جهت اعمال فرایند اصطکاکی اغتشاشی سرعت چرخش ابزار معادل 1000rpm و سرعت انتقالی ابزار معادل 100mm/min با زاویه ابزار معادل 3 درجه انتخاب و بر روی نمونه ها اعمال شد و سپس ریزساختار و رفتار سایشی قطعات مورد بررسی قرار گرفت. بررسی های ریزساختاری نشان دهنده حضور دان ههای هم محور ریز در منطقه اغتشاش است که ناشی ازتبلورمجدد دینامیکی در حین فرایند اصطکاکی اغتشاشی است. ارزیابی مکانیز مهای سایش با بررسی سطح و محصولات سایشتوسط میکروسکوپ الکترونی روبشی انجام شد. بررسی نتایج سایش نشان داد که نرخ سایش برای قطعه متالورژی پودر قبل و پس از فرایند به ترتیب 0/07 و0/062میلی گرم بر متر بدست آمد. ارزیاب یها نشان داد که همگن شدن ریزساختار، کاهش میزان تخلخل ها و ریز شدن دان هها که ناشی از اعمال فرایند اصطکاکی اغتشاشی بر روی قطعات متالورژی پودر است ازجمله مهمترینعوامل بهبود رفتار سایشی این قطعات است.