سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مصیب شفیع زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد نفت
منصور ضیایی – دکتری ژئوشیمی
بهزاد تخم چی – دکتری نفت

چکیده:

آنالیزتصاویر دردودهه اخیر درشاخه های مختلف علوم زمین و معدن راه پیدا کرده و به سرعت درحال گسترش و توسعه می باشد و یکی از روشهای جدید برای بررسی عوامل تاثیر گذار درتعیین کیفیت مخزن است باتوجه به اینکه غالب مخازن ایران ازنوع کربناته می ب اشدکه شکستگی ها نقش اصلی را دربراورد تراوایی و درنتیجه بهره دهی آنها دارند لذا ارایه روشی کارامد درتعیین این پدیده ضروری است مهمترین هدف بهبود نتایج حا صل ازالگوریتم ارایه شده برای شناسایی پدیده های زیرسطحی تعیین شیب و ازیموت با استفاده از انالیز تصاویر به منظور شناسایی شکستگی های مخازن شکاف دار است که با کمک نرم افزار SPSS و ضرایب رگرسیون خطی صورت میگیرد و مهمترین نوآوری این تحقیق خواهد بود نتایج حاصل که دراین مقاله ارایه شده بیانگر بهبود درتخمین شیب و آزیموت شکستگی های سنگ مخزن است که باعث می شود درجه اطمینان به نتایج حاصل به حد 95درصد برسد.