سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هفتمین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالحسین رضایی – سمنان، دانشگاه سمنان، دانشکده برق و کامپیوتر
پرویز کشاورزی – سمنان، دانشگاه سمنان، دانشکده برق و کامپیوتر

چکیده:

در این مقاله ساختار جدیدی برای پیاده سازی الگوریتم ضرب اسکالر با استفاده از روش پنجرهای، تکنیک بازکدگذاریRecoding) وساختار موازی ارائه شده است. عملیات ضرب اسکالر، عملیات اصلی در سیستمهای رمزنگاری منحنی بیضوی میباشد و بازده این عملیات روی بازده کل سیستم رمزنگاری تاثیر زیادی دارد. لذا افزایش کارائی این عملیات یکی از اهداف اصلی میباشد. در ساختار پیشنهادی از روش بازکدگذاری کانونیکال برای تضمین کمترین رقمهای غیرصفر و از الگوریتم ضرب پنجرهای برای کاهش تعداد عملیات جمع نقطهای و دو برابر کردن نقطهای و از ساختار موازی در مرحله انجام عملیات جمعکردن نقطهای و عملیات دوبرابر کردن نقطهای و همچنین در مرحله انجام عملیات مربوط به میدان گالوا، برای افزایش سرعت انجام عملیات ضرب اسکالر و مقاومت در برابر حملات تحلیل توان، استفاده شده است. استفاده از ساختار پیشنهادی باعث کاهش هزینه محاسبات در حدود ۴۴ % الی ۶۹ % به ازای w=4 و در حدود۷۲% الی ۸۱% به ازای w-8 برای پیادهسازی محاسبات در دستگاه مختصات استاندارد و تصویری شده است.