سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین حسینی – قطب علمی اتوماسیون و بهرهبرداری سیستمهای قدرت- دانشکده مهندسی برق – د
محسن کلانتر – قطب علمی اتوماسیون و بهرهبرداری سیستمهای قدرت- دانشکده مهندسی برق – د
محمد حسین کریمیان – قطب علمی اتوماسیون و بهرهبرداری سیستمهای قدرت- دانشکده مهندسی برق – د

چکیده:

ژنراتورهای القایی مورد استفاده در مزارع بادی به دلیل نیاز فراوان به توان راکتیو، در شرایط اغتشاشاتی همچون بروز خطا در شبکه دچار نوسانات شدیدی در ولتاژ، توان، زاویه توان و سرعت چرخش روتور م یشوند . در این مقاله تأث یر افزودن جبران ساز استاتیکی سنکرون (STATCOM) و سیستم ذخیره خازنی (ECS) به این مزارع به عنوان جبران ساز تکمیلی و نقش آن ها در پایدارسازی شبکه پس از رفع خطا با یکدیگر مقایسه شده است. شبیهساز یها نشان م یدهد که ECS به دلیل کنترل هم زمان توان حقیقی و راکتیو توانایی بیشتری برای بهبود پایداری گذرا خواهد داشت . همچین سیستم کنترلی جدیدی برای کنترل زاویه آتش اینورتر پیشنهاد شده است که مبتنی بر سیستم کنترل تکرارشونده می باشد. شبیهسازیهای انجام شده نشان میدهند استفاده از این سیستم کنترلی توانایی ECS را در بهبود پایداری گذرا به نحو چشمگیری افزایش میدهد.