سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

شاهرخ شجری – استادیار اقتصاد کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس،
محمد بخشوده – دانشیار
غلامرضا سلطانی – استاد اقتصادکشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

یکی از اهداف اصلی این مطالعه ارائه مدل های شبیه سازی رفتار زارعین و بازار محلی آب آبیاری در سطوح مزرعه و حوضه رودخانه کر در استان فارس به منظور تجزیه و تحلیل اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی سیاست های آب آبیاری است . رتبه بندی سیاست های آب به منظور بهبود ابعاد پایداری (اقتصادی،اجتماعی و زیست محیطی ) کل سیستم از اهداف دیگر این مطالعه است.همچنین مساعدت دیگر این تحقیق، طراحی یک سیستم حمایت تصمیم DSS در چارچوب DPSIR نیروی محرکه – فشار – حالت – اثر -واکنش) و مدل شبیه سازی است . برای این منظور، داده های سطح مزرعه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و از طریق مصاحبه حضوری با ۳۱۰ کش اورز و تکمیل پرسشنامه از در منطقه مورد مطالعه جمع آوری شد . همچنین آمار و اطلاعات مورد نیاز دیگر از طریق ارسال پرسشنامه برای ۱۰ نفر از متخصصین مختلف کشاورزی در دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، کارشناسان اجرایی مرتبط با موضوع آب ونمایندگان تشکل های آبیاری در منطقه و تکمیل پرسشنامه به وسیله آنها به دست آمد . علاوه بر آن آمار واطلاعات مورد نیاز هواشناسی از ۵ ایستگاه هواشناسی در حوضه مورد مطالعه جمع آوری شد . نتایج نشان دادرویکرد تکنیک مطلوبیت چند خاصیتی به خوبی رفتار موجود کشاورزان را شبیه سازی نموده و همچنین قدرت پیش بینی آن رضایت بخش است . نتایج نشان داد که اجرای هر یک از سناریوهای سیاستی آب (افزایش ق یمت آب بها، افزایش کارایی استفاده از آب آبیاری در سطح مزارع، کاهش م ی زان دسترس ی به آب آبیاری، محدود یت کشت محصولات با ن یاز آ بی بالا و امکان مبادله آب بین کشاورزان در یک بازار آب محلی ) به تنهایی عملکرد مناسبی نداشت ند. با استفاده از قواعد مختلف تصمیم نتایج مربوط به بیشتر مزارع نماینده نشان داد که نیاز است همه سیاستهای آب به منظور برآورد ن اهداف سیاستی عمومی از مدیریت تقاضای آب در کشاورزی به طور همزمان بکار برده شوند. نتایج بدست آمده از اجرای سیستم حمایت تصمیم نشان داد که تلفیق بخش های مختلف و ارتباط بین متخصصین و تصمیم گیرندگان مرتبط با موضوع آب در برخورد با پیچیدگی مسائل مدیریت استفاده از آب محلی در ارائه راهکارهای مناسب بسیار مفید خواهد بود.