سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ناصر آزاد – استادیار و عضو هیات علمی گروه ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلام
علی نصیرزنوزی – دانشجوی مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد پیام نور،کارشناس سازه گستر سای
زهرا محمودخانی – دانشجوی مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد پیام نور

چکیده:

این پژوهش به منظور بررسی عوامل محتوایی و راهکارهای دیجیتال (دسترسی دانش دیجیتالی، غنای دانش دیجیتالی، دسترسی فرایند دیجیتالی و غنای فرایند دیجیتالی) که در موفقیت کسب و کار شرکت سازه گستر سایپا تاثیرگذار می باشد انجام شده است. نوع پژوهش صورت گرفته مقطعی از نوع توصیفی – تحلیلی است و جامعه آماری آن شامل کلیه قطعه سازان طرف قرارداد با شرکت سازه گستر سایپا در سال 1389 می باشد. با استفاده از نمونه طبقه ای متناسب با حجم جامعه آماری 100 سازنده به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای و روش پرسشنامه می باشد. در این زمینه سه نوع پرسشنامه استفاده شده سپس داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین نوع میزان همبستگی مورد تحلیل قرار گرفت.یافته های پژوهش نشان می دهد که تمامی راهکارهای دیجیتال (بجز غنای فرایند دیجیتالی) روی موفقیت مدل کسب و کار تاثیر مثبت دارد.