سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حدیث دهقان نیری – کارشناسی ارشد.
امیر عبداله زاده – استاد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی مواد
سیما احمدعلیدخت – کارشناسی ارشد.
آمنه امیرافشار – کارشناسی ارشد.

چکیده:

فرایند همزن اصطکاکی FSP یکی از روش های حالت جامد، برای بهبود ریزساختار سطح فلزات و ساخت کامپوزیت سطحی زمینه فلزی است. این روش مشکلات و محدودیتهای روشهای ذوبی را ندارددر تحقیق حاضر، کامپوزیت سطحی با استفاده از ذرات نانو ساختار پای ه آهن یFe55Cr18Mo7B16C 4درسطح فولاد 37St به وسیلهFSP ایجاد شد. به منظور تول ی د کامپوزی ت از ابزار از جنس پا ی ه کاربی د تنگستن و سرعت چرخش ابزار800rpm و سرعت حرکت100mm/min استفاده شد. ر یزساختار، سختی و مقاومت به سایش نمونه های کامپوزیتی و نمونه هایFSPشده بدون ذرات تقویت کننده مورد مطالعه قرار گرفت. بررسی های ریزساختاری نشان دهنده توزیع یکنواخت ذرات تقویت کننده در ناح ی ه همزده بود. بررسی رفتار سایشی کامپوزیت سطحی تقویت شده با ذرات نانو ساختار پا ی ه آهن ی نشان داد که مقاومت به سایش آلیاژ زمینه، در اثر ایجاد کامپوزی ت سطح ی بوس یلهFSP به م ی زان قابل توجه ی افزایش یافته است.