سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهدی اصغری نیاری – دانشجوی دکترای برق – قدرت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهر آ
علی ذوالفقاری – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور ( صنعت آب و برق )

چکیده:

موضوع این مقاله، بررسی پایداری دینامیکی و گذرای نیروگاه زمین گرمایی ( ژئوترمال ) مشکین شهر درحالت ایزوله و متصل به شبکه سراسری بهمراه بارمحلی می باشد . تستهای پاسخ زمانی انجام گرفته، ناپایداری دینامیکی این نیروگاه را تحت اغتشاشات کوچک در سیستم و تغییرات بار محلی آشکار ساخته و لزوم استفاده از پایدارساز را اجتناب ناپذیر می نماید . جهت پایدارسازی دینامیکی این نیروگاه از پایدارساز بهینه خطی ) ) LOS استفاده شده است که با انتخاب مناسب ضرائب وزنی، پایداری دینامیکی این نیروگاه را درحالات کاری مختلف تضمین مینماید . پیاده سازی LOS زمان پیوسته در عمل، تقریبا ناممکن است چون نمونه برداری از پارامترها و متغیرهای حالت سیستم، اکثرا به صورت دیجیتال انجام می گیرد . این امر اعمال پایدارساز بهینه خطی دیجیتال ) ) DLOS برسیستم را لازم میدارد . باکنترل کننده دیجیتال ، پایداری دینامیکی این نیروگاه تحت اغتشاشاتی از قبیل تغییرات ولتاژ ترمینال، تغییرات بار محلی، قطع بار محلی و قطع یکی از خطوط، مورد ارزیابی قرار گرفته و طی نمودارهایی مورد بحث قرار خواهد گرفت . در نهایت به بررسی پایداری گذرای این نیروگاه و زمان قطع کلیدها خواهیم پرداخت