سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

روح اله امیری – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود، بلوار دانشگاه، شاهرود
حمید هراتی زاده – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود، بلوار دانشگاه، شاهرود، انستیتوی
پراولاف هولتز – انستیتوی فیزیک و تکنولوژی سنجش دانشگاه لینشوپینگ، لینشوپینگ، سوئد

چکیده:

این گزارش بر اساس ادامه مطالعات قبلی و به دنبال گزارشات ارائه شده در دو مقاله قبل در زمینه تأثیر عملیات حرارتی بـر نانوسـاختارهای نیمرسـانای InGaNAs میباشد . در اینجا چاههای کوانتومی چند گانه مورد بررسی قرار می گیرند و خواص اپتیکی آنها با استفاده از طیف نمایی فتولومینسانس در شرایطی صورت می گیـرد که بر خلاف گزارشات قبلی عملیات حرارتی در حضور گاز نیتروژن صورت پذیرفته است در این گزارش رفتار نوری چاههای کوانتـومی چندگانـه در دمـای پـایینبرای نمونههای بدون عملیات حرارتی و نمونههایی که تحت عملیات حرارتی سریع (RTA )در حضور گاز N2و عملیات حرارتی راکتـور( Reactor Annealing ) در حضور H2+AsH3 مورد بحث و بررسی قرار م یگیرد . تأثیر عملیات حرارتی با حضور نیتروژن و بدون حضور نیتروژن در انرژی و شدت نـور گـسیلی و پهنـای طیف گسیلیFWHM مورد بحث قرار گرفته است .