سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امید امانی فر – شرکت مشاوره و تحقیقات صنعتی پژوهنده نیرو، اصفهان
محمد کیوانفرد – شرکت مشاوره و تحقیقات صنعتی پژوهنده نیرو، اصفهان

چکیده:

در این مقاله آنالیز و طراحی جبرانسازهای استاتیکی توزیع شده DSTATCOM به همراه پیلهای سوختی به عنوان منبع انرژی برای بهبود کیفیت توان و تولید توان هیبریدی انجام میشود. پارامترهای تاثیرگذار بر عملکرد و محدودیت جبرانسازی توان اکتیو و راکتیو مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند. به این منظور از یک مدار کانورتری بوست BOOST برای تنظیم ولتاژ ترمینالهای پیل سوختی به منظور تطبیق و هماهنگی با نیازمندیهای لینک DC کانورتر منبع ولتاژ استفاده میگردد. بر این اساس مدلسازی ریاضی DSTATCOM انجام شده و در نرمافزار EMTDC/PSCAD شبیهسازی شدهاست. نتایج شبیهسازی موید آن است که DSTATCOM همراه با پیل سوختی میتواند به طرز موثری توان راکتیو را جبرانسازی کرده و به صورت یک تولیدکننده توان هیبریدی به کار گرفته شود .