سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید مجید میریلاریمی – دانشگاه تربیت مدرس
محسن پارسا مقدم – دانشگاه تربیت مدرس
مجید شهابی – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
سید نقی حسینی ایمنی – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

به کارگیری از سیستم تولید هم زمان حرارت و توان الکتریکی (CHP) در بخش های گوناگون صنعتی، تجاری و خانگی، فواید زیادی را به همراه خواهد داشت. اما از طرفی چالش های مالی و فنی، هم در نحوه انتخاب سیستم و هم درنحوه به کار گیری از آن نیز مطرح خواهد شد. در این مقاله ابتدا یک سیستم CHP که شامل بویلر کمکی، سیستم سرمایشی جذبی وکمکی می باشد با افزودن واحدهای ذخیره کننده انرژی حرارتی و الکتریکی، توسعه یافته و سپس سیستم مورد نظر از نظر اقتصادی بررسی شده است . تابع هدف در این سیستم عبارت است از مجموع هزینههای بهره برداری از سیستم توسعهیافته مذکور در طول یک روز. با حداقل سازی تابع هدف ارائهشده، نحوه بهرهبرداری از سیستم مورد نظر طوری تعیین می شود که بار های الکتریکی، گرمایشی و سرمایشی در تمام ساعات تأمین شود. مطالعات موردی، نتیجه به کارگیری از باتری و ذخیرهکننده انرژی حرارتی که سبب کاهش هزینه بهرهبرداری و کاهش توان درخواستی از شبکه خواهد شد را نشان می دهد.